मन्त्री आले’को हात’मा ठुलो प्र,माण, अ,गाडी ब,डिसके दो,षी कसै’लाई छो,डिन्

काठमाडौं! मन्त्री आले अहिले एक,दमै च,र्चा मा छन । उन्ले गरेको काम’ हरु को ता,रिफ सबै ले गरेको छ । हेर्नुश तल समा,चारको अन्ति ममा राखि,एको छ भिडि’यो लिन्क।।

यस्तै यो पनि , । बता,स समूह’ले नारायण हिटी दरबार संग्रहा लय मा अ’वैध संरच’ना नि,र्माण गर्नुमा दर’बार संग्रहा’लय तथा गण,तन्त्र स्मा’रक व्यव,स्था’पन तथा सञ्चा’लन विकास स मिति का कार्य’कारी निर्दे,शक भेष’नारा,यण दाहाल पनि दो,षी भेटिए’ का छन् ।

सं’स्कृति पर्यटन तथा नाग’रिक उड्डयन मन्त्रालय’का सह सचि व होम प्रसाद लुइँ’टेल नेतृत्व को छान’बिन समिति’ले सोम’बार मन्त्री प्रेम बहादुर आले लाई बुझाए को प्र’तिवेदन मा बतास समूह अन्त,र्गत’को बी म्याने’जमेन्ट सँग भए को सम्झौ’तामै प्रश्न उठाइए’को छ ।

ठेक्का लगा’उँदा म,न्त्रालय सँग सहम’ति नलिए’को र बतास परिवार कै शेय,र भए को तीन वटा कम्पनी बीच प्रति’स्पर्धा ग’राएर ठे,क्का ल,गाए को भन्दै स,मिति ले भने को छ, ।

‘ठेक्का सम्झौ’ता कार्य’मा एक आपस’मा मिले मतो भए को हुन सक्ने दे’खि,न्छ ।’ सम्झौता भन्दा १४ रोपनी बढी जमिन’मा संर’चना नि,र्माण गरे को पाइए को समिति ले बताए को छ ।

पूर्व स्वी’कृति र समन्वय नगरी नयाँ संर’चना निर्माण भइ रहँदा वि’कास समिति’का कार्य’कारी निर्दे,शक बाट विकास समिति को स्वामित्वमा रहे’को सम्पत्ति’को संर,क्षण र सम्व,र्द्धन का लागि अनु’गमन, निरी’क्षण तथा रेखदे’ख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको दे’खिएन ।’

साथै समिति’को निर्णय एवं प्रदत्त अधिकार भन्दा बढी विषय समा’वेश गरी कार्य’कारी निर्दे,शक’ले बी म्यानेजमेन्ट सँग सम्झौता गरे’को छान बिन समि,तिबको ठहर छ । सञ्चार केन्द्र बाट

Leave a comment

Your email address will not be published.