चुनावमा सत्ता साझेदार दलबीच तालमेल गर्नेबारे मन्त्री आले…

kqsf/ ;Dd]ngdf dGqL cfn] lj/f6gu/, !* r}t M ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88ogdGqL k|]daxfb'/ cfn] z'qmaf/ lj/f6gu/ ljdfg:yndf cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf . t:jL/ M ljdnaxfb'/ lji6÷/f;;

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति कायम गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले जिल्ला तहमा जिल्ला कार्यदल निर्माण गरी प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य आपसी सहमतिबाट निर्णय हुने बताए।

उनले विराटनगरको विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनका लागि जग्गा अतिक्रमणका लागि मात्र रु १६ अर्ब विनियोजन भएको जानकारी पन िदिए।

मन्त्री आलेले दैनिक २२ उडान हुने विमानस्थलमा यात्रु शौचलय, टर्मिनल भवन र लगेज बेल्टको लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए।

उनले विराटनगरबाट दैनिक रुपमा लुक्लाको उडान चाँडै सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

Leave a comment

Your email address will not be published.