स्थानीय निर्वाचन: उम्मेदवारको संख्या १ लाख ३७ हजार नाघ्यो (प्रदेशगत सूची)

sf7df8f}F, !! j}zfv . sf7df8f}Fsf] d]o/ kbdf :jtGq pd]bjf/L btf{ u/]kl5 ufos jfn]g zfx . t:jL/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत पालिकाका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको संख्यया १ लाख ३७ हजार ४३ पुगेको छ।

निर्वाचन आयोगले मंगलबार बिहान अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार पालिका प्रमुख पदमा ३ हजार २७६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने उपप्रमुख पदमा २ हजार ९ जनाले।

यस्तै अध्यक्ष पदमा ३ हजार २६४ जना तथा उपाध्यक्ष पदमा २ हजार २९६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

आयोगका अनुसार वडाध्यक्ष पदमा ३२ हजार २१७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

महिला सदस्यमा २३ हजार ५२१, दलित सदस्यमा २१ हजार २२१ र सदस्य पदमा सर्वाधिक ४९ हजार २३९ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

Leave a comment

Your email address will not be published.