राजनीतिक स्थिरता नहुँदा देशको विकास हुन सकेन : पौडेल

g]sfsf jl/i7 g]tf kf}8nnufot u7aGwg r'gfjL;efsf sf7df8f}F, @# j}zfv M /Tgkfs{l:yt zflGt jfl6sfdf z'qmaf/ u7aGwgsf] tkm{af6 ePsf] r'gfjL;efdf g]kfnL sfFu|];sf jl/i7 g]tf /fdrGb}kf}8]nnufot ;xefuLx? . t:jL/ M /Tg >]i7÷/f;;

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक स्थिरता नपाएर देशमा विकास हुन नसकेको बताएका छन्।

रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा जारी पाँच दलीय गठबन्धनको चुनावी सभा सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक स्थिरता नपाएर देशमा विकास हुन नसकेको बताएका हुन्।

राजनीतिक स्थिरता नपाएर विकास हुन सकेको छैन। स्थिरतामाथि किन प्रहार भइरहेको हुन्छ। किन नेपालले मौका नपाउने?,’ नेता पौडेलले प्रश्न गरे।

उनले केही समयका लागि मात्रै पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सके देशले आर्थिक संकट भोग्न नपर्ने पनि जिकिर गरे।

‘केही समयमात्रै पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सक्यो भने आर्थिक संकट भोग्न पर्दैन,’ उनले भने, ‘स्थिरता कायम गरेरमात्र देश विकास हुन्छ।’

परिवर्तनलाई बचाउन, संविधान जोगाउन, गणतन्त्र र लोकतन्त्र संस्थागतका लागि जोगाउनका लागि पाँचदलीय गठबन्धन बनेको नेता पौडेलले दोहोर्याए।

Leave a comment

Your email address will not be published.